Deze website maakt gebruik van Cookies. Door gebruik te maken van onze site accepteert u het gebruik hiervan. Lees onze Cookieverklaring voor meer informatie.

Faq

Veelgestelde vragen en antwoorden

De top 5 vragen

Uw huidige woonverzekering(en) bieden dekking tegen schade die is ontstaan door neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) die onvoorzien uw woning is binnengedrongen. Daarnaast vergoeden veel verzekeraars schade als gevolg van water dat (uitsluitend) door hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan: neerslag van tenminste 40 millimeter in 24 uur, 53 millimeter in 48 uur of 67 millimeter in 72 uur op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. Uitgesloten op uw huidige woonverzekering(en) is schade die is veroorzaakt door: 1) Neerslag die is binnengedrongen door openstaande ramen, vensters, deuren, lichtkoepels of luiken, 2) het doorlaten van vocht door vloeren en muren, 3) het doorlaten van vocht als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw, 4) grondwater, behalve wanneer het is binnengedrongen door afvoerleidingen of daarop aangesloten installaties en toestellen, 5) neerslag die is binnengedrongen als gevolg van constructiefouten, en 6) water dat is vrijgekomen na een dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen.

Door de krachten van Arcadis, Neerlandse, Klap en Chaucer te bundelen is het nu wel mogelijk om het overstromingsrisico op vrijwillige basis te kunnen verzekeren. Arcadis beschikt over objectieve en feitelijke informatie over de natuurlijke en gebouwde omgeving in Nederland, Chaucer stelt de benodigde verzekeringscapaciteit ter beschikking en de samenwerking tussen Neerlandse en Klap maakt het mogelijk om de verzekering tegen overstromingsschade daadwerkelijk af te sluiten.

Voor uw overstromingsprofiel op deze website zijn ook de overstromingsscenario’s als gevolg van het falen van regionale keringen (binnenwater kerend) meegenomen. Rijkswaterstaat heeft de normen en kansen voor deze keringen nog niet landelijk in kaart gebracht. Deze worden om die reden dan ook niet gecommuniceerd op Overstroomik.nl. Wij houden echter wel rekening met dit risico. Schade als gevolg van dit risico valt dan ook binnen de dekking van de overstromingsrisicoverzekering.

Als er onverzekerbare rampen voorkomen, dan kán de overheid de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking laten treden. Daar is iedere keer opnieuw een Koninklijk Besluit voor nodig. De Wts stelt per keer vast welk gebied onder de regeling valt, hoe lang de schadeperiode is en hoe hoog de (gedeeltelijke) vergoeding wordt. De overheid kan bijvoorbeeld besluiten om een eigen risico te hanteren. Als u de schade had kunnen verzekeren, of uw huidige verzekering (inboedel of opstal) biedt dekking, dan keert de Wts niet uit. Of én in hoeverre de overheid schade compenseert, staat op voorhand dus niet vast. De overstromingsrisicoverzekering garandeert u daarentegen 100% dekking in geval van overstromingsschade.

Neerlandse is risicodrager van de overstromingsrisicoverzekering. Neerlandse is opgericht in 2011 met als doel het overstromingsrisico verzekerbaar te maken. Neerlandse is een jong bedrijf, maar de zekerheid die Neerlandse biedt wordt geborgd door de meer dan 300 jaar oude verzekeringsmarkt van Lloyd’s of London. Neerlandse is de enige assuradeur in Nederland die – via het intermediair – dekking biedt tegen schade bij overstromingen.

Algemene vragen

Uw huidige woonverzekering(en) bieden dekking tegen schade die is ontstaan door neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) die onvoorzien uw woning is binnengedrongen. Daarnaast vergoeden veel verzekeraars schade als gevolg van water dat (uitsluitend) door hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden. Onder hevige plaatselijke regenval wordt verstaan: neerslag van tenminste 40 millimeter in 24 uur, 53 millimeter in 48 uur of 67 millimeter in 72 uur op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. Uitgesloten op uw huidige woonverzekering(en) is schade die is veroorzaakt door: 1) Neerslag die is binnengedrongen door openstaande ramen, vensters, deuren, lichtkoepels of luiken, 2) het doorlaten van vocht door vloeren en muren, 3) het doorlaten van vocht als gevolg van slecht onderhoud van het gebouw, 4) grondwater, behalve wanneer het is binnengedrongen door afvoerleidingen of daarop aangesloten installaties en toestellen, 5) neerslag die is binnengedrongen als gevolg van constructiefouten, en 6) water dat is vrijgekomen na een dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen.

Als er onverzekerbare rampen voorkomen, dan kán de overheid de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in werking laten treden. Daar is iedere keer opnieuw een Koninklijk Besluit voor nodig. De Wts stelt per keer vast welk gebied onder de regeling valt, hoe lang de schadeperiode is en hoe hoog de (gedeeltelijke) vergoeding wordt. De overheid kan bijvoorbeeld besluiten om een eigen risico te hanteren. Als u de schade had kunnen verzekeren, of uw huidige verzekering (inboedel of opstal) biedt dekking, dan keert de Wts niet uit. Of én in hoeverre de overheid schade compenseert, staat op voorhand dus niet vast. De overstromingsrisicoverzekering garandeert u daarentegen 100% dekking in geval van overstromingsschade.

Neerlandse is risicodrager van de overstromingsrisicoverzekering. Neerlandse is opgericht in 2011 met als doel het overstromingsrisico verzekerbaar te maken. Neerlandse is een jong bedrijf, maar de zekerheid die Neerlandse biedt wordt geborgd door de meer dan 300 jaar oude verzekeringsmarkt van Lloyd’s of London. Neerlandse is de enige assuradeur in Nederland die – via het intermediair – dekking biedt tegen schade bij overstromingen.

Lloyd's of London is de wereldwijde specialist in verzekerings- en herverzekeringsactiviteiten, het samenbrengen van een uitzonderlijke concentratie van verzekeringsexpertise en talent. Lloyd’s is vaak de eerste om nieuwe, ongewone en complexe risico's te verzekeren. Ruim 80 syndicaten maken onderdeel uit van de Lloyd's verzekeringsmarkt welke samenwerken met vele duizenden verzekeringsmakelaars om dagelijks verzekeringsoplossingen te creëren in meer dan 200 landen over de hele wereld. Lloyd's heeft een sterke financiële zekerheid dat wordt bevestigd door uitstekende ratings.

Als u via deze website zelf een berekening maakt of een verzekering sluit, dan handelt u volgens het principe van "execution only". Dat wil zeggen dat u van ons, Klap b.v, géén advies krijgt en dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt en geheel zelfstandig een product kiest dat volgens u het beste bij u past. Wilt u toch liever een gedegen advies? Bel dan 020 798 86 86. Wij staan u graag bij in het maken van uw afweging en het nemen van uw beslissing.

De premie wordt geïncasseerd door Klap bv. Klap is een assurantiemakelaar die bemiddelt in de overstromingsrisicoverzekering.

Als u van de overstromingsrisicoverzekering af wilt zien, dan kunt u de verzekering zonder kosten annuleren binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van uw polis. Indien u zich op deze wettelijke bedenktijd beroept, dan wordt de verzekering per de ingangsdatum beëindigd. Dit betekent dat er nooit dekking is geweest. Na de wettelijke bedenktijd kunt u uw verzekering indien gewenst beëindigen: 1) Tijdens het eerste verzekeringsjaar (per de eerstvolgende contract vervaldatum), 2) na het eerste verzekeringsjaar (dagelijks, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand), 3) nadat op grond van deze verzekering een schadevergoeding is gegeven of afgewezen (de verzekering eindigt om 24.00 uur op de datum die in uw opzegbrief of opzegemail vernoemd staat, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden).

Nee, er is een wachttijd van 2 weken van toepassing. Dit is om te voorkomen dat de verzekering wordt aangevraagd voor een al bestaande schade of conflict. ‘Een brandend huis is ook niet te verzekeren’.

Vragen over de overstromingsrisicoverzekering

Ja, die zijn er. Niet alles is te verzekeren. Als het object onbeschermd ligt, bijvoorbeeld direct aan de rivier buitendijks dan kan het zijn dat er geen verzekering wordt aangeboden. Dit gebied is niet beschermd tegen overstromingen. Vaak wordt dit gebied uiterwaarden genoemd.

Door de krachten van Arcadis, Neerlandse, Klap en Chaucer te bundelen is het nu wel mogelijk om het overstromingsrisico op vrijwillige basis te kunnen verzekeren. Arcadis beschikt over objectieve en feitelijke informatie over de natuurlijke en gebouwde omgeving in Nederland, Chaucer stelt de benodigde verzekeringscapaciteit ter beschikking en de samenwerking tussen Neerlandse en Klap maakt het mogelijk om de verzekering tegen overstromingsschade daadwerkelijk af te sluiten.

De overstromingsrisicoverzekering is een verzekering die uw inboedel en/of huis beschermt tegen waterschade als gevolg van een overstroming. De verzekering biedt alleen dekking als de overstromingsschade is ontstaan door een dijkdoorbraak, het niet (goed) sluiten van een sluis of het falen van een stormvloedkering. Waterschade ontstaan door bijvoorbeeld hevige lokale regenval of een hoge grondwaterstand is niet gedekt.

Nee, deze is alleen voor particulieren. Of deze ook voor bedrijven beschikbaar komt is op dit moment nog niet duidelijk. Uiteraard zal dat op deze website bekend gemaakt worden.

Om mensen risicobewuster te maken lanceerde de Minister eind 2014 de website Overstroomik.nl. Alhoewel deze website een goede inschatting geeft van de gevolgen van het falen van primaire keringen, wordt het regionale risico anno 2016 nog steeds niet vermeld op deze site. Ook hierdoor onderschatten nog altijd veel mensen het overstromingsrisico. De kans op een regionale overstroming varieert van 1 per 100 tot 1 per 1.000 jaar. Een voorbeeld van een overstroming als gevolg van het falen van een regionale kering is de overstroming in Wilnis in 2003.

De overstromingsrisicoverzekering is een belangrijke aanvulling op uw huidige woonverzekeringen. Uw inboedel- en opstalverzekering bieden namelijk geen dekking voor schade door een overstroming.

Niet verzekerd is schade (mede) ontstaan door geïnduceerde aardbevingen, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Niet verzekerd is schade (mede) ontstaan door verzakkingen of bodemdalingen veroorzaakt door de exploratie van aardgasvelden, oliewinning en dergelijke.

De overstromingsrisicoverzekering kent voor huiseigenaren een standaard eigen risico van € 1.000,- per schade, voor huurders en appartementseigenaren € 250,- per schade en voor VVE's € 500 per € 1.000.000 herbouwwaarde, met een minimum van € 1.000,-.

Vragen over schade en dekking

Neem in dat geval direct contact met Broadspire op via +31(0)88-453 58 03. Zij zullen de schade voor u afwikkelen. Broadspire is een merknaam van Crawford & Company.

U bent verzekerd voor schade aan uw inboedel en/of woonhuis als gevolg van een dijkdoorbraak, het niet (goed) sluiten van een sluis of het falen van een stormvloedkering.

Niet verzekerd is schade (mede) ontstaan door: molest en/of oorlog, vulkanische uitbarstingen, atoomkernreacties, geïnduceerde aardbevingen, verzakkingen en bodem dalingen, neerslag, inundatie en een hoge grondwaterstand.

Om alle Nederlanders de mogelijkheid te bieden een overstromingsverzekering af te sluiten, maken Neerlandse en Klap gebruik van een zogenaamd groeimodel. Door in fases en per regio een maximum aantal mensen te verzekeren, wordt het risico dat er in één gebied in één keer een beroep op de reserve wordt gedaan, gespreid. Bij voldoende inschrijvingen in de eerste ronde gaat de inschrijving voor ronde twee van start. Door de verzekering in fases aan te bieden kunnen wij in twee tot vijf jaar garanderen dat iedereen in Nederland een overstromingsverzekering kan afsluiten.

Vragen over het overstromingsprofiel

Voor uw overstromingsprofiel op deze website zijn ook de overstromingsscenario’s als gevolg van het falen van regionale keringen (binnenwater kerend) meegenomen. Rijkswaterstaat heeft de normen en kansen voor deze keringen nog niet landelijk in kaart gebracht. Deze worden om die reden dan ook niet gecommuniceerd op Overstroomik.nl. Wij houden echter wel rekening met dit risico. Schade als gevolg van dit risico valt dan ook binnen de dekking van de overstromingsrisicoverzekering.

Dit is de kans dat een waterkering niet bestand is tegen bepaalde waterstanden en golven. Als de waterstanden en/of golven te hoog zijn, overschrijden ze de omstandigheden waarvoor de waterkering is ontworpen. In Nederland hebben we bepaalde afspraken gemaakt over veiligheid. Dit geldt ook voor de waterkeringen. Daarom moeten dijken, duinen en dammen ontworpen worden volgens een voorgeschreven overschrijdingskans. Bijvoorbeeld: een overschrijdingskans van 1 op 2.000 betekent dat een waterkering geschikt moet zijn om alle combinaties van waterstanden en golven te weerstaan die eens in de 2.000 jaar voorkomen.

Dit is de kans dat een dijkring onbedoeld en onbeheersbaar onder water loopt doordat een waterkering op één of meer plaatsen niet werkt. Bijvoorbeeld: bij een overstromingskans van 1 op 1.000 jaar is er ieder jaar 0,001% kans op een overstroming. Let op: dit betekent niet dat er daadwerkelijk maar één keer in de 1.000 jaar een overstroming plaatsvindt.

Uw risicoprofiel wordt gebaseerd op een zo actueel mogelijk inzicht van het overstromingsrisico in Nederland. Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen investeren jaarlijks een aanzienlijk deel van het BNP in onze waterveiligheid. Het inzicht en de feitelijke situatie verandert daarom snel. De meest actuele kennis die wij toepassen is afkomstig uit het project Veiligheid Nederland in Kaart. Het project analyseerde de overstromingsrisico’s in Nederland. Met een innovatieve methode werden overstromingskansen aan overstromingsgevolgen gekoppeld, uitgedrukt in economische schade en aantal slachtoffers. Eind 2014 is het project afgerond. Het beursgenoteerde ARCADIS heeft in samenwerking met Neerlandse het risico- en premiemodel geactualiseerd. Voor elk adres in Nederland is daarvoor een uniek overstromingsprofiel opgesteld. Dit profiel kan door nieuwe inzichten of aanpassingen aan waterkeringen afwijken van het eerder getoonde risicoprofiel.Logo KiFiD Logo Adfiz Logo RMIA Logo NVGA Klap Assurantiemakelaars Klap Assurantiemakelaars
Home Wat is het Menu
Live chat